Regulamin promocji

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady organizacji promocji pod nazwą „Social First” dalej zwanej „Promocją”;
  2. Organizatorem Promocji jest
  3. NOTE INTERACTIVE SP. Z.O.O., adres siedziby: ul. Podwale 1 / 43-44; 50-043 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448643, NIP: 8992741174, REGON: 022063532, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 10 000zł, dalej zwana „Organizatorem”.
  4. Promocja obowiązuje od dnia 03 12 2021 roku do jej odwołania przez Organizatora.
  5. W ramach niniejszej Promocji każda osoba (dalej: „Odbiorca”), która dobrowolnie udostępni Organizatorowi swój adres e-mail i wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora w celu przesyłania informacji dotyczących publikacji „Social first”, dalej zwanej „Publikacją” jej kolejnych edycji, kolejnych publikacji o zbliżonej tematyce, a także o ofercie usług świadczonych przez Organizatora, ma możliwość pobrania Publikacji w formie dokumentu elektronicznego ze strony internetowej Organizatora.
  6. Odbiorca w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
  7. W zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Odbiorcy odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności dostępnej TUTAJ